Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-4231429212021ke schválení projektu v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR29.11.2021 6. Schválendetail
R-4222929222021k návrhu Memoranda o porozumění mezi hl.m. Prahou a Mastercard Europe SA29.11.2021 6. Schválendetail
R-4168529232021k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. INO/32/04/000189/2020 uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Technologií hlavního města Prahy, a.s.29.11.2021 6. Schválendetail
R-4059629242021k Anti Vendor Lock-In (AVLIS) strategii hl.m. Prahy29.11.2021 6. Schválendetail
R-4221229252021k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Zajištění veterinární péče pro Útulky pro opuštěná zvířata"29.11.2021 6. Schválendetail
R-4211629262021k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, 2. část29.11.2021 6. Schválendetail
R-4220729272021k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v roce 2022 - 1. návrh29.11.2021 6. Schválendetail
R-4228129282021k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 2021 V.29.11.2021 6. Schválendetail
R-4225629292021k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici na linkách S49 a S61“29.11.2021 6. Schválendetail
R-4204429302021k návrhu na uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení a narovnání s Ministerstvem obrany29.11.2021 6. Schválendetail
R-4183529332021k návrhu vyhlášení Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" pro rok 202229.11.2021 6. Schválendetail
R-4212029342021k návrhu vyhlášení Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umísťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m. Praze" pro rok 202229.11.2021 6. Schválendetail
R-4212229352021k návrhu vyhlášení Programu k projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2019 - 2022" pro rok 202229.11.2021 6. Schválendetail
R-4226929362021k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 092429.11.2021 6. Schválendetail
R-4200829372021k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním městem Prahou v roce 202129.11.2021 6. Schválendetail
R-4194129382021k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Mateřská škola a Základní škola, P 9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300, Praha 9"29.11.2021 6. Schválendetail
R-4119629392021k návrhu na uzavření Mediační dohody vzešlé z řešení neplnění smluvních ujednání zhotovitelem investiční akce č. ORG 0042918 "VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží - Vybudování jídelny"29.11.2021 6. Schválendetail
R-4208129402021k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov; Technický dozor stavebníka"29.11.2021 6. Schválendetail
R-4123129442021k návrhu na schválení uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, k návrhu výpovědi z nájemní smlouvy a vyjádření nezájmu na dalším trvání nájemních smluv29.11.2021 6. Schválendetail
R-4160029522021k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1061/1 v k.ú. Hlubočepy do vlastnictví hl.m. Prahy29.11.2021 6. Schválendetail
R-4231629532021k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 - Bezpečnost a k návrhu na zavedení nové investiční akce29.11.2021 6. Schválendetail
R-4236829542021k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 6 na provedení rekonstrukce otopné soustavy služebny Městské policie v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST a změnu účelu finančních prostředků ponechaných městské části Praha 4 k čerpání v roce 202129.11.2021 6. Schválendetail
R-4245929552021k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 na úhradu nákladů za sociální pohřeb a poskytnutí finančních prostředků městské části hl.m. Prahy29.11.2021 6. Schválendetail
R-4232929562021k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP, poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 13 a Praha 19 a na úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou dotace na výkon pěstounské péče od MČ Praha 329.11.2021 6. Schválendetail
R-4239329572021k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu Technická pomoc 2014+ na financování projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI Pražské metropolitní oblasti III.29.11.2021 6. Schválendetail
R-4244429582021k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP29.11.2021 6. Schválendetail
R-4243329592021k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání29.11.2021 6. Schválendetail
R-4206129602021k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhů a způsobech jejich vypořádání29.11.2021 6. Schválendetail
R-4207029612021k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce29.11.2021 6. Schválendetail
R-4209029622021k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám29.11.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.