Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-71407/322019k návrhu na schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí24.5.2019 6. Schválendetail
Z-73547/332019k finančnímu krytí Geologického průzkumu Metra I.D24.5.2019 6. Schválendetail
Z-73187/342019k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 11 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-73217/352019k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-73407/362019k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-72297/372019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-72607/382019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71967/392019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70367/402019k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc.č. 289, k.ú. Suchdol24.5.2019 6. Schválendetail
Z-73577/412019k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9 v k.ú. Žižkov24.5.2019 6. Schválendetail
Z-72957/422019k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 734 ze dne 23. 4. 2019 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71187/432019k návrhu směny pozemku parc.č. 3881/2 v k.ú. Vinohrady za část pozemku parc.č. 4316 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví hl.m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71357/442019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 403/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Hostivař, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70747/452019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 168/5, v k.ú. Lahovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70597/462019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 493/45 v k.ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71477/472019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71497/482019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březiněves, Ďáblice, Jinonice, Nusle, Stodůlky z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70847/492019k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4095/5, parc.č. 4095/6, parc.č. 4095/14, parc.č. 4095/25 a parc.č. 4095/26 v k.ú. Modřany z vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost, do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71237/502019návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Klánovice24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71437/512019návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Sobín24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71747/522019k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 5927/2 a částí pozemků parc.č. 5855 a parc.č. 2845/5 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70357/532019k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 26/33 v k.ú. Stodůlky24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71077/542019k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2639 k.ú. Libeň24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70327/552019k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 633/16, parc.č. 633/18 a parc.č. 633/20, k.ú. Košíře24.5.2019 6. Schválendetail
Z-68777/562019k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 905/7, parc. č. 3192/42 a parc. č. 3192/45 o celkové výměře 124 m2 v k.ú. Michle a na bezúplatné zřízení služebnosti24.5.2019 6. Schválendetail
Z-68697/572019k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 232,235/2,775 v k.ú. Nový Studenec24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71727/582019k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha z vlastnictví společnosti Pivo Hostivar, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-70757/592019k návrhu na bezúplatné nabytí parkovacích stání, uliční vpusti, prodloužení a rekonstrukce komunikace a chodníku při ul. Novgorodská, rekonstrukce chodníku při ul. Petrohradská, dopravního značení, opěrné zdi a drátěného plotu a pozemku parc.č. 2034/1 vše v k.ú. Vršovice, obec Praha z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-71537/602019k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace včetně silničních betonových obrubníků, chodníků, svislého dopravního značení (3 ks) a vodorovného dopravního značení v k. ú. Braník z vlastnictví společnosti IMP, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy24.5.2019 6. Schválendetail
Z-72537/612019k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 5, Praha 7, Praha 14, Praha 15 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 7, Praha 15, Praha - Satalice24.5.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.