Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-35420362020k určení auditora společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za rok 2019 až 202113.01.2020 6. Schválendetail
R-35300372020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení“13.01.2020 6. Schválendetail
R-33166382020k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18)13.01.2020 6. Schválendetail
R-34380392020k architektonicko-urbanistickým studiím řešení oblasti Motolského údolí13.01.2020 6. Schválendetail
R-34410402020k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Využití a rozvoj území ostrova Štvanice v Praze"13.01.2020 6. Schválendetail
R-35234412020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice"13.01.2020 6. Schválendetail
R-35350422020k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl.m. Prahy, o maximálních cenách taxislužby13.01.2020 6. Schválendetail
R-34488432020k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění správy a obchodního využití objektu Kafkův dům a o výkonu dalších činností13.01.2020 6. Schválendetail
R-33893442020k návrhu na znění vzorových podmínek výběrového řízení na nebytové prostory13.01.2020 6. Schválendetail
R-34917452020ke schválení podmínek výběrového řízení na pronájem objektu Novákových 655 v k.ú. Libeň13.01.2020 6. Schválendetail
R-35469462020k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020"13.01.2020 6. Schválendetail
R-35437472020k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové13.01.2020 6. Schválendetail
R-35099482020k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Gym. J. Heyrovského, P5 - zatepl. vnějšího pláště budovy"13.01.2020 6. Schválendetail
R-35425492020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky "Tvorba strategického dokumentu pro hl. město Prahu pro oblast volného času dětí a mládeže."13.01.2020 6. Schválendetail
R-35391502020k revokaci usnesení Rady HMP č. 1483 ze dne 12. 6. 2018 k Programu "2 % na umění" - pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC ve znění usnesení Rady HMP č. 42 ze dne 21. 1. 2019 a usnesení Rady HMP č. 173 ze dne 18. 2. 201913.01.2020 6. Schválendetail
R-34872512020k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu "Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných institucích 2020"13.01.2020 6. Schválendetail
R-35473522020k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 202013.01.2020 6. Schválendetail
R-35284532020k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Ďáblice13.01.2020 6. Schválendetail
R-35565542020k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl. m. Prahy13.01.2020 6. Schválendetail
R-35402552020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202013.01.2020 6. Schválendetail
R-35030562020k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro stavbu „Smíchov City South - obslužná komunikace a plaza“, Praha 5 - Smíchov13.01.2020 6. Schválendetail
R-35351572020k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr „Rekonstrukce prostor za účelem uvedení do původního účelu užívání“, ul. V Zahradách 820/8, parc. č. 2281 v k.ú. Libeň, Praha 813.01.2020 6. Schválendetail
R-35412582020k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. VYP/54/09/009404/2015 z důvodu rozšíření předmětu výpůjčky o části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřené do správy OCP MHMP13.01.2020 6. Schválendetail
R-35183592020k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s fyzickou osobou podnikající, IČO 66862761, na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP13.01.2020 6. Schválendetail
R-35403602020k revokaci usnesení Rady HMP č. 2769 ze dne 9.12.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na pronájem tržního místa č.1092 na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP13.01.2020 6. Schválendetail
R-35440612020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 v kap. 07 - BEZPEČNOST13.01.2020 6. Schválendetail
R-35457622020k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů, úpravu celkových nákladů investiční akce v roce 2020 v kap. 0313.01.2020 6. Schválendetail
R-35491632020k revokaci usnesení Rady HMP č. 2868 ze dne 16.12.2019 k návrhu na schválení změny účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v roce 201913.01.2020 6. Schválendetail
R-35269642020k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a k.ú. Horní Měcholupy)13.01.2020 6. Schválendetail
R-35316652020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3337/3 v k.ú. Michle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy13.01.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.